top of page
 • Фото автораМедиторія

НСЗУ буде платити медзакладам за навчання лікарів-інтернів: оприлюднено відповідне оголошення

23 червня 2022 року НСЗУ оприлюднено оголошення про укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за пакетом «Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я, шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів».


Відповідно до п. 139-1 Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 р., затвердженого постановою КМУ від 29.12.2021 р. №1440, НСЗУ укладає договори за цим пакетом з 1 травня до 31 грудня 2022 р. із надавачами медичних послуг комунальної форми власності, яких включено до переліку баз стажування лікарів-інтернів та які уклали договори про медичне обслуговування населення.


Строк подання пропозиції: 18 год 00 хв (за київським часом) 1 серпня 2022 року. Пропозиції на укладення договору, у тому числі з усунутими недоліками (повторні), подані після закінчення строку подання, не розглядаються. Якщо суб’єкту господарювання надіслано повідомлення про виправлення помилок у його пропозиції після граничної дати подання пропозицій, суб’єкт господарювання має право подати оновлену пропозицію протягом 2-х робочих днів з дня надіслання НСЗУ повідомлення про виправлення помилок.


Заявник подає до НСЗУ пропозицію (заяву та додатки до неї) в електронній формі шляхом заповнення електронних полів. Необхідно зазначити:

 • місця надання послуг, які будуть включені до договору

 • банківські реквізити суб'єкта господарювання (IBAN)

У разі потреби, разом із заявою також необхідно подати додатки до неї, які слід прикріпити у вигляді сканованих документів у форматі PDF (далі – пропозиція) або відомості (посилання) щодо наявності такої інформації в держреєстрі, базі даних або інших інформаційних ресурсах.


Перелік додатків до пропозиції:

 • Додаток 1. Сканована копія в електронній формі документа, що підтверджує повноваження підписанта.

 • Додаток 2. Сканована копія документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат. Якщо зазначений документ подавався суб’єктом господарювання під час укладання договору в минулому періоді, він додається у разі, коли відбулися зміни умов його отримання (зокрема, зміна місцезнаходження юридичної особи, адреси розташування будівлі, будівельних норм і стандартів).

 • Додаток 3. Сканована копія чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та сканована копія внесених змін, у разі їх наявності. Залежно від того, коли заклад отримав ліцензію, це може бути ліцензія на бланку (якщо документ отримано до 1 січня 2017 р.) чи витяг з наказу МОЗ України (якщо ліцензію отримано після 1 січня 2017 р.).

У випадку внесення змін до ліцензії копія повідомлення до МОЗ України про внесення змін до даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії.


Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, до подання пропозиції повинен забезпечити внесення до електронної системи охорони (ЕСОЗ) здоров’я актуальної інформації про:

 • суб’єкт господарювання, місця надання ним медичних послуг і медичне обладнання, зазначене в оголошенні

 • ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (дата, строк дії, номер наказу, номер ліцензії та вид господарської діяльності, на право здійснення якого видано ліцензію)

 • уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до укладення чи виконання договору

УВАГА! Якщо після подання пропозиції зазначена інформація змінюється, суб’єкт господарювання повинен у той же день внести відповідні зміни до ЕСОЗ.


НСЗУ розглядає пропозиції про укладення договору до 10 серпня 2022 р.


Умови закупівлі медичних послуг, які будуть надаватись за Договором


Умови надання послуг: надавач медичних послуг комунальної форми власності, який включений МОЗ України до переліку баз стажування лікарів-інтернів на 1 травня 2022 р., або додатково визначені МОЗ України, заклади охорони здоров’я із розподілом місць в інтернатурі за відповідними спеціальностями.


Підстави надання послуг: наявність лікарів-інтернів, які працевлаштовані у закладах охорони здоров’я комунальної власності та проходять підготовку в інтернатурі відповідно до їх розподілу, за кошти державного бюджету.


Вимоги до організації надання послуги:

 • Наявність у ЗОЗ договору з НСЗУ про медичне обслуговування дорослого та/або дитячого населення за програмою медичних гарантій та включення до переліку баз стажування лікарів-інтернів, визначеного МОЗ України.

 • Наявність внутрішнього наказу/ів про прийняття на посаду лікаря/ів-інтерна/ів з певної спеціальності за кошти державного бюджету на підставі наказу керівника закладу вищої (післядипломної) освіти, що здійснює підготовку лікарів-інтернів про зарахування в інтернатуру та направлення на проходження програми інтернатури.

 • Забезпечення підготовки лікарів-інтернів із наданням обсягу роботи відповідно до програм підготовки в інтернатурі з певної спеціальності/ей та дотриманням графіка освітнього процесу, затвердженого наказом керівника закладу освіти (освітня, практична частини).

 • Наявність у складі ЗОЗ відповідного\их структурного/их підрозділу/ів необхідних для проходження підготовки лікарів-інтернів в інтернатурі за відповідною/ими спеціальністю/ями, а також медичного обладнання та інших медичних виробів, необхідних для забезпечення проходження практичної частини програми підготовки лікарів-інтернів із відповідної спеціальності.

 • Інформування щодо звільнення лікаря інтерна не пізніше 1 робочого дня з дати звільнення із внесенням даних в ЕСОЗ.

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, які працюють на посадах:

За місцем надання медичних послуг:

 • Лікар-інтерн, який проходить підготовку в інтернатурі відповідно до розподілу, за кошти державного бюджету – щонайменше 1 особа.

Інші вимоги: Наявність ліцензії на медичну практику за відповідним напрямом підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю.


Опис медичних послуг, які будуть надаватися за Договором (Специфікація)


Для належного виконання Договору надавач медичних послуг зобов’язується забезпечити наступний обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Надання закладом охорони здоров’я дорослим та/або дітям екстреної, первинної, спеціалізованої (вторинної) та/або високоспеціалізованої (третинної), та/або паліативної медичної допомоги, та/або медичної реабілітації, медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

 2. Забезпечення участі у наданні всіх видів медичної допомоги, під керівництвом лікаря-куратора закладу охорони здоров’я, лікаря/ів-інтерна/ів відповідно до чинних нормативно-правових актів.

Суб'єкт господарювання, який бажає укласти Договір з НСЗУ, повинен відповідати Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим постановою КМУ від 28.03.2018 р. № 391.


Подати пропозицію за пакетом «Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я, шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів» можна, перейшовши за цим посиланням.


Проект додатку до договору щодо спеціальних умов надання відповідних видів медичних послуг або груп медичних послуг


Протягом 10 календарних днів з дати підписання проекту договору уповноваженою особою НСЗУ керівник або уповноважена особа суб’єкта господарювання накладає електронний підпис на такий договір. Накладенням електронного підпису на договір уповноважена особа суб’єкта господарювання підтверджує, що суб’єкт господарювання відповідає умовам закупівлі та спроможний надавати медичні послуги згідно із специфікацією.


Відповідно до п. 19-2 Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою КМУ від 25.04.2018 р. №410, підписаний НСЗУ та надісланий суб’єкту господарювання проект договору є пропозицією укласти договір (оферта), який діє протягом 10 календарних днів з дати підписання. Якщо суб’єкт господарювання не підписав договір протягом установленого строку пропозиція (оферта) втрачає свою силу, а договір вважається неукладеним.


У разі наявності будь-яких питань, які виникають під час заповнення заяви та/або подання пропозиції, можна звертатися на безкоштовну гарячу лінію 16-77, а також за телефонами Міжрегіональних департаментів НСЗУ:

 • Центральний міжрегіональний департамент (м. Київ, Київська обл., Житомирська обл., Вінницька обл., Черкаська обл.) – (044) 299 04 86, (044) 299 04 97.

 • Північний міжрегіональний департамент (Полтавська обл., Сумська обл., Харківська обл., Чернігівська обл.) – (057)-341-42-97.

 • Південний міжрегіональний департамент (Миколаївська обл., Одеська обл., Херсонська обл., Автономна Республіка Крим) – (048) 753 13 86.

 • Західний міжрегіональний департамент (Львівська обл., Тернопільська обл., Хмельницька обл., Чернівецька обл., Івано-Франківська обл., Закарпатська обл., Рівненська обл., Волинська обл.) – (032) 259 30 18.

 • Східний міжрегіональний департамент (Дніпропетровська обл., Донецька обл., Запорізька обл., Кіровоградська обл., Луганська обл.) – 098 041 13 45.

1 992 перегляди0 коментарів

Comments


bottom of page